صبحانه سلامت پسرهاي گل  پايه ي دوم  ( خانم صالحی)

سه شنبه های سلامت با صبحانه ای سالم و شاد کلاس دوم

 

صبحانه سلامت پسرهاي گل پايه ي دوم ( آموزگار : خانم صالحی)هر هفته روز های سه شنبه با همکاری و همیاری یکی از اولیای محترم صبحانه ای سلامت برای دانش آموزان فراهم و دانش آموزان عزیز در محیطی شاد و در کنار همکلاسی ها و معلم عزیز خود صبحانه ای سلامت و شاد را نوش جان می کنند. صبحانه سلامت هفتگی علاوه بر نشاط صبحگاهی دانش آموزان اهمیت خوردن صبحانه و تغذیه سالم را به دانش آموزان یادآوری میکند.