مهارت هاي زندگي  پایه پیش دبستانی 1

مهارت هاي زندگي پایه پیش دبستانی 1 با كمك و راهنمايي  مشاور ( خانم فروید )

مهارت هاي زندگي پایه پیش دبستانی 1 با كمك و راهنمايي  مشاور ( خانم فروید )

هدف : مشاركت بحث با  همه دانش آموزان  با نظرات مختلف آموزش آمادگي براي تعرف شغلي و  مهارت ها

گزارش تصویری