بازدید از موزه و منزل پروفسور حسابی

بازدید از موزه و منزل پروفسور حسابی  به مناسبت سالروز تولد پروفسور حسابی پدر علم فیزیک 

روز دوشنبه  مورخ 97/12/6 ویژه دانش آموزان پایه چهارم 

بازدید از موزه و منزل پروفسور حسابی  به مناسبت سالروز تولد پروفسور حسابی پدر علم فیزیک 

روز دوشنبه  مورخ 97/12/6 ویژه دانش آموزان پایه چهارم 

فایل تصایر بازدید از موزه و منزل پروفسور حسابی

 

گزارش تصویری