بازگشایی شکوهمند دبستان  باحضور دانش آموزان وهمراهی گرم وصمیمی اولیاءارجمند

بازگشایی شکوهمند دبستان 
باحضور دانش آموزان وهمراهی گرم وصمیمی اولیاءارجمند 

گزارش تصویری