نام : فاطمه

نام خانوادگی : مومیوند

آموزگار علوم پنجم و ششم

سوابق تحصیلی : دكتري فيزيك هسته اي

سوابق کاری :

- تدريس علوم پايه پنجم تا نهم مجتمع كوشش ٤سال

- دبير علوم تيزهوشان فرزانگان پويا و طلايه داران ٣ سال

- دبير علوم سراي دانش رسالت ٣ سال

- دبير علوم مدارس قياس ١ سال

- تدريس علوم و فيزيك در اموزشگاه هاي مبتكران،نخبه پروران و قياس ٤ سال

- دبير علوم مجتمع دكتر هشترودي ٢ سال

- طراح سوال ازمون هاي مبتكران و قلم چي

- مؤلف كتاب علوم پنجم و ششم