جناب آقای مسعود دربندی

نام : مسعود

نام خانوادگی : دربندی

سمت : معاونت انضباطی و اجرایی

سوابق تحصیلی : لیسانس 

سوابق کاری : 17 سال سابقه معاونت انضباطی و اجرایی در مدارس